Regulamin

Regulamin świadczenia usług - Ecozoom.plPOSTANOWIENIA OGÓLNE
 
I.I. Słownik

O ile w niniejszym regulaminie użyto następujących pojęć, oznaczają one:

1. Usługodawca: ECOLEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Pawiej 6 lok. 97, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000452303, REGON 146558766, NIP 1231275915;

2. Ecozoom.pl/Serwis - prowadzony przez Usługodawcę serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy pasaż handlowy, utrzymywany w domenie ecozoom.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez Regulamin, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą umów sprzedaży towarów od wielu Sprzedawców jednocześnie;

3. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm);

4. Usługi –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników określone w Regulaminie;

5. Użytkownik –każdy podmiot, korzystający z serwisu Ecozoom.pl, zarówno w charakterze Sprzedawcy jak i Kupującego;

6. Panel administracyjny Użytkownika – Serwis internetowy prezentowany po wejściu na adres www.ecozoom.pl i zalogowaniu się na konto, przydzielony Użytkownikowi przez Usługodawcę na potrzeby rejestracji i realizacji Umowy o świadczenie Usługi; Panel pozwala na zarządzanie kontem, a przede wszystkim prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci katalogu produktów lub usług, przesyłania i przeglądania zapytań ofertowych, składania zamówień oraz realizację Transakcji;

7. Sprzedawca – przedsiębiorca, tj.osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych, który w ramach swojej działalności gospodarczej, na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem oferuje swoje towary oraz prowadzi ich sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;

8. Kupujący – każdy podmiot, zarówno konsument tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, który na zasadach zgodnych z Regulaminem dokonuje kupna towarów oferowanych za pośrednictwem serwis.

9. Transakcja – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w serwisie Ecozoom.pl.


I.II. Zakres i charakter Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom serwisu Ecozoom.pl przeprowadzenie Transakcji, których przedmiotem są oferowane przez Sprzedawców towary.

2. Korzystanie z Serwisu przez Kupujących jest nieodpłatne.

3. Korzystanie z Serwisu przez Sprzedawców jest odpłatne. Tabela opłat i prowizji oraz szczegółowe zasady rozliczeń reguluje Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pełnej funkcjonalności Serwisu nie wynikające z jego winy.

 
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ECOZOOM.PL

II.I. Użytkownicy

1. Użytkownikami Serwisu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.
 

II.II. Rejestracja

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Sprzedawców jest przeprowadzenie procesu rejestracji.

2. Kupujący ma prawo korzystać z serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany.

3. Rejestracja jest jednorazowa.

4. Proces rejestracji Kupującego wymaga podania następujących danych:

        a. Imię i nazwisko;

        b. Adres email (login);

        c. Nazwę konta;

        d. Hasło;

        e. Adres korespondencyjny (traktowany jako: ulica, numer domu, miasto i kod pocztowy);

5. Proces rejestracji Sprzedawcy wymaga podania następujących danych:

        a. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zarządzaniem Panelem Administracyjnym Użytkownika oraz do zawierania w jego imieniu Transakcji;

        b. Adres email (login);

        c. Nazwę konta;

        d. Hasło;

        e. Nazwę przedsiębiorcy;

        f. NIP i Regon;

        g. Numer KRS, o ile dany podmiot jest zarejestrowany w jednym z rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

6. Wszystkie podane dane są dla informacji administratora Serwisu i nie są widoczne dla innych Użytkowników.

7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną z Serwisu na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji, potwierdzającą rejestrację i założenie Panelu Administracyjnego Użytkownika oraz dane potrzebne do aktywacji dostępu i korzystania z Usług (login oraz hasło). W przypadku Sprzedawców, wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz założenie Panelu Administracyjnego Użytkownika zostanie wysłane po weryfikacji podanych danych w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców.

8. Potwierdzenie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z:

        a. zawarciem umowy o świadczenie Usług oraz udzieleniem zgody przez Użytkownika będącego osobą fizyczną na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu realizacji Usług;

        b. o ile taka zgoda zostanie udzielona przez Użytkownika - z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów i usług tych podmiotów oraz z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz. 1204, z późn. zm.),

        c. akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy,

        d. udzieleniem przez Sprzedawcę Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Kupującego zapłaty za zamówiony Towar oraz opłaty z tytułu kosztów przesyłki, a także do dokonywania, w jego imieniu, zwrotów zapłaty lub jej części, na rzecz Kupującego, w przypadku skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; pełnomocnictwo zostaje udzielone na cały okres obowiązywania umowy, o której mowa w pkt. II.II. ust. 8 lit. b., a jego wcześniejsze odwołanie wymaga złożenia Usługodawcy oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności; ze względu na specyfikę Usługi odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne dopiero z chwilą rozliczenia wszystkich zawartych przez Sprzedawcę Transakcji.

9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. II.II. ust. 8 lit. b., Użytkownik będący osobą fizyczną może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres kontakt@ecozoom.pl lub na piśmie na ul. Pawia 6 lok. 97, 05-500 Piaseczno (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Usługodawcę Usług, poprzez likwidację posiadanego konta. Odstąpienie od umowy zawartej z Usługodawcą nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Użytkownik wyraża wolę odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży oraz zwrotu konkretnego towaru oświadczenie o odstąpieniu winien skierować do Sprzedawcy, z którym zawarł Transakcję.

10. Login i hasło mają charakter poufny, przy czym Usługodawca dopuszcza możliwość udostępnienia loginu i hasła pracownikowi lub współpracownikowi Użytkownika, który zostanie upoważniony do administrowania w jego imieniu Panelem Administracyjnym Użytkownika i umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu i na jego rzecz w zakresie czynności dokonywanych na Serwisie, w tym do dokonywania Transakcji.

11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnił login i hasło do Panelu administracyjnego.

12. Prawo do Panelu Administracyjnego Użytkownika oraz login i hasło nie podlegają obrotowi i nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich.


II.III. Prezentacja towarów i usług

1. Sprzedawca w ramach własnego Panelu Administracyjnego Użytkownika może dokonać prezentacji towarów w publicznie dostępnym (w tym także dla osób niezarejestrowanych w Serwisie) katalogu. Umieszczenie przez Sprzedawcę produktu w katalogu nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie innych Użytkowników do składania ofert nabycia towaru.

2. W celu dodania towaru do katalogu, Sprzedawca zobowiązany jest do wybrania odpowiedniej karty dla danego produktu i podania opisu wystawianego towaru lub usługi. Warunkiem koniecznym prezentacji towaru jest podanie ceny i warunków dostawy towaru.

3. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

4. Walutą wszystkich transakcji jest złoty polski.

5. Ceny podawane przez Sprzedawców są cenami brutto z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług.

6. Ceny podawane przez Sprzedawców nie obejmują żadnych kosztów dodatkowych, takich jak: koszty transportu, ubezpieczenia oraz innych kosztów mogących wiązać się z dostawą produktów w wyniku realizacji Transakcji.

7. Sprzedawca ma możliwości szczególnego promowania swoich towarów w Serwisie, poprzez funkcję "Cena specjalna", która obowiązuje przy wprowadzaniu produktu do Serwisu. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia tzw. ceny specjalnej oraz czasu jej obowiązywania (przedział dni + przedział godzin). Cena specjalna prezentowana jest przy przeglądaniu produktów w Serwisie.
 

II.IV. Obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawcy zobowiązani są do podania w profilu Sprzedawcy oraz do udostępnienia pozostałym Użytkownikom informacji, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta, w tym w szczególności dane identyfikacyjne, tj. nazwa, adres, numery NIP, Regon i KRS oraz inne dane kontaktowych, a także informacji odnośnie prawa zwrotu towaru i sposobu składania reklamacji.
 

II.V. Transakcje

1. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą przeprowadzać Transakcje jednoprzedmiotowe, jak i wieloprzedmiotowe.

2. Transakcja wieloprzedmiotowa umożliwia zakup u kilku Sprzedawców jednocześnie i jednorazową zapłatę za wszystkie zamówienia w koszyku.

3. Chwilą złożenia oferty kupna towaru przez Kupującego jest moment wysłania zamówienia do odbiorcy za pomocą Serwisu.

4. Kupujący, który złożył ofertę może dokonać zmiany jej warunków, w zakresie ilości i rodzaju towarów poprzez skorzystanie z opcji aktualizacji zamówienia i przesłania zmodyfikowanej wersji Sprzedawcy tylko i wyłącznie do czasu zmiany statusu zamówienia z „przygotowane do realizacji” do „wysłane”.

5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą zmiany statusu z „przygotowane do realizacji” do „wysłane”.


II.VI. Zasady i warunki wzajemnych rozliczeń między stronami za Transakcje

1. Zapłaty za zamówiony towar Kupujący dokonuje za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Transferuj.pl lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, niezależnie od liczby i rodzaju kontrahentów.

2. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o otrzymanej od Kupującego płatności za wskazany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 h od dnia jej otrzymania. Za przekazanie informacji o dokonaniu płatności uważa się zmianę statusu zamówienia z „wysłane” na „opłacone”.

3. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu przez Sprzedawców.


II.VII. Uprawnienia Usługodawcy

1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu, lub w inny sposób szkodzą pozostałym Użytkownikom, Usługodawca może:

            a. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

            b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Panelu administracyjnego Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu,

            c. uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,

            d. zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

3. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.

4. Usługodawca może anulować Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy. Wskutek anulowania i usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w Serwisie, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku.

5. Usługodawca nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia Usługi dostępu do serwisu z przyczyn od niego niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Usługodawca.
 

II.VIII. System komentarzy

1. W ramach Serwisu zarejestrowanym Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej, jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o Użytkownikach.

2. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników Serwis.

3. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Użytkownika.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

5. Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

        a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

        b. danych osobowych lub kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,

        c. adresów stron internetowych,

        d. treści o charakterze reklamowym.

6. Usługodawca usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub według własnej decyzji, blokuje możliwość wystawienia komentarzy, usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

        a. komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w ust. 5. powyżej,

        b. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

        c. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),

        d. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,

        e. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

7. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne komentarze.


III. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE, ZEZWOLENIA I KONCESJE

III.I. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Wszelkie materiały umieszczone i udostępniane w ramach świadczonej Usługi, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub licencjodawcom, chyba, że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.

2. Jakiekolwiek użycie, korzystanie, rozpowszechnianie czy też kopiowanie materiałów, o których mowa w pkt. 1 wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne, a także treści naruszających dobra osobiste, wulgarnych, obscenicznych lub naruszających dobre obyczaje.

4. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Panelu Administracyjnego Użytkownika określonych materiałów oraz opisów towarów i usług oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Serwisu utworów związanych z oferowanymi przez niego towarami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.

5. W ramach Serwisu zakazany jest obrót towarami lub usługami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszającymi takie przepisy. W szczególności zakaz ten dotyczy obrotu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej.


III.II. Zezwolenia i koncesje

1. Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania określonego typu Transakcji, w tym do dokonywania obrotu określonymi towarami lub usługami, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.

2. Usługodawca nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji, o których mowa powyżej i nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.


 IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

1. Użytkownik dokonując rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę, podanych danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Usług.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

4. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub później w Panelu Administracyjnym.

5. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy, adresu strony internetowej oraz loga Użytkownika nie będącego konsumentem na swojej liście referencyjnej (stronie internetowej), jeżeli Użytkownik nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

6. Użytkownik dokonując rejestracji może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

 
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a w szczególności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i obowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności od niego niezależnych lub za które nie ponosi winy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:

        a. działania lub zaniechania podmiotów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności awarii, niedostępności lub nieprawidłowego działania systemów informatycznych operatorów telekomunikacyjnych, działalności hakerów lub innych osób trzecich podejmujących działania zmierzające do zakłócenia działania Usługi lub do ingerencji w przetwarzanie danych;

        b. wystąpienie przyczyn o charakterze siły wyższej;

        c. następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika;

        d. treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz materiałów o innym charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie, w tym na zlecenie Użytkownika;

        e. treść informacji zamieszczonych w Panelu Administracyjnym Użytkownika przez danego Użytkownika; w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych Użytkowników, jak również za częstotliwość ich aktualizacji przez Użytkownika;

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby strony Serwisu były wolne od złośliwego oprogramowania, jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania podmiotów zapewniających łączność z stronami Serwisu po stronie Usługodawcy lub Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby nieuprawnione, jeżeli czynności te zostały dokonane w Systemie z użyciem właściwego loginu i hasła Użytkownika.

6. Usługodawca nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które Użytkownik podejmuje z osobami, na rzecz których świadczy usługi lub które Użytkownicy podejmują między sobą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z umowy między Użytkownikami. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towary oferowane przez Sprzedawców oraz za treści zamieszczone na stronach Użytkownika, w tym także za ich rodzaj, gatunek i jakość. Użytkownik zobowiązuje się nie podnosić wobec Usługodawcy żadnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez pozostałych Użytkowników.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych przez Użytkownika lub osoby, którymi Użytkownik posługuje się przy prowadzeniu działalności.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki blokady lub usunięcia rejestracji Użytkownika przez Usługodawcę dokonanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

9. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Usługodawcy nie jest wyłączona niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, ogranicza się ona do rzeczywistej szkody.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy stronami Transakcji za pomocą Serwisu. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.

 
VI. REKLAMACJE I PRAWA KONSUMENTA

VI.I. Reklamacje - Usługi

1. Wszelkie reklamacje dotyczący świadczonych przez Usługodawcę Usług należy zgłaszać w wiadomości elektronicznej (mail) wysłanej na adres reklamacje@ecozoom.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja przekazana powinna zawierać opis nieprawidłowego, zdaniem Użytkownika, działania Usługi lub innych działań lub zaniechań Usługodawcy. Usługodawca dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli reklamacja nie spełnia wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni.

3. Usługodawca rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie stwierdzonych okoliczności oraz na podstawie przepisów prawa. Usługodawca przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Usługodawcy oraz Użytkownika.

4. Termin rozstrzygnięcia przez Usługodawcę reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Usługodawcę poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się czasu dokonywania czynności, na które Usługodawca nie ma wpływu, w szczególności czasu dostarczania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca zawiadamia Użytkownika w takiej samej formie w jakiej zgłoszono reklamację.

6. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione przez Usługodawcę w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji.


VI.II. Reklamacje – towary

1. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru oraz wykonania Transakcji należy zgłaszać Sprzedawcy za pomocą zakładki "Zwroty i reklamacje" umieszczonej w Panelu Administracyjnym lub pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

2. Serwis Ecozoom.pl nie jest stroną w procesie reklamacji w kwestii wykonania umowy sprzedaży.

3. Wszelkich informacji na temat trybu i terminu rozpatrzenia reklamacji udziela Sprzedawca.


VI.III. Inne prawa konsumenta

1. Umowy sprzedaży zawierane w ramach Serwisu są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyn. Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje.

2. Serwis umożliwia Kupującym złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pomocą zakładki „Zwroty i reklamacje” w Panelu Administracyjnym Użytkownika bez konieczności wysyłania odrębnego oświadczenia bezpośrednio do Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.

4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu zwrotnym towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.

5. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Usługodawca w imieniu Sprzedawcy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu zwrotu towaru lub do czasu otrzymania potwierdzenia jego odesłania.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

3. Wszystkie opisane w Regulaminie funkcjonalności nie mają charakteru stałego, co oznacza, że mogą one zostać tymczasowo ograniczone, zmodyfikowane lub rozszerzone. W wypadku znacznych zmian lub całkowitego wyłączenia pewnych funkcjonalności Usługodawca ma obowiązek poinformować o tym w Regulaminie.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Serwisu.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy polskie sądy powszechne, za wyjątkiem sporów w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.

6. Regulamin wszedł w życie w dniu 27 grudnia 2014 r.

7. Regulamin dostępny jest w Serwisie: https://www.ecozoom.pl


Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług - Ecozoom.pl

1. Zasady i warunki wzajemnych rozliczeń między Usługodawcą a Sprzedającymi

1.1. Rejestracja w Serwisie oraz dodawanie towarów do katalogu jest nieodpłatne. Wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie za zrealizowane Transakcje

1.2. Wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy ma charakter procentowej prowizji i będzie naliczane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.

1.3. Należności za poszczególne Transakcje (zapłata za towar oraz opłaty z tytułu dostawy) będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, pod warunkiem, że Towar został dostarczony Kupującemu.

1.4. Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na określenie wysokości należności za poszczególne Transakcje  oraz wysokość wynagrodzenia Usługodawcy, w szczególności o realizacji zamówienia, wysłaniu towaru do Kupującego oraz o skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy.

1.5. Sprzedawca akceptując Regulamin wyraża zgodę na potrącanie przez Usługodawcę należnej mu prowizji z kwot należnych Sprzedawcy z tytułu poszczególnych Transakcji.

1.6. Usługodawca zobowiązany jest do przekazywania Sprzedawcy kwot należnych z tytułu poszczególnych Transakcji pomniejszonych o należną Usługodawcy prowizję, w  terminie:

a) za Transakcje zawarte w pierwszej połowie miesiąca do 15 dnia miesiąca następnego,

b) za Transakcje zawarte w drugiej połowie miesiąca do ostatnie dnia miesiąca następnego, z zastrzeżeniem ppkt. 1.7. i 1.8.

1.7. Rozliczeniu podlegają tylko i wyłącznie Transakcje, które zostały zrealizowane i co do których upłynął termin do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru przez Kupującego, o ile Kupujący nie skorzystał z tego prawa.

1.8. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, Usługodawca w terminach wskazanym w ppkt. 1.6. zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy całej kwoty zakupu (towar + koszty dostawy). Natomiast pozostałą kwotę stanowiącą cenę sprzedaży towaru zwraca Kupującemu, bez pobierania prowizji.

1.9. Usługodawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Sprzedawcy faktury VAT za świadczone Usługi.

1.10. Sprzedawca wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu.

1.11. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należne mu kwoty na numer rachunku bankowego wskazany w Panelu Administracyjnym Użytkownika.

 
2. Wynagrodzenie Usługodawcy

2.1. Z tytułu świadczenia Usług Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące równowartość 15 % wartości netto każdej Transakcji, jednakże nie mniej niż 1 zł, powiększone o należny podatek VAT.

2.2. Prowizja naliczana jest od każdej Transakcji oddzielnie.

2.3. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowi sumę prowizji naliczonych za poszczególne Transakcje zrealizowane od 1 do 15 dnia miesiąca lub od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

 

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług - Ecozoom.pl

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dni od zawarcia umowy, przez co rozumie się rejestrację w Serwisie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismem wysłanym pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@ecozoom.pl

Użytkownik może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. najpóźniej do godz. 24:00 ostatniego, 14-go dnia ww. terminu.

UWAGA: Odstąpienie od umowy zawartej z Usługodawcą nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Użytkownik wyraża wolę odstąpienia od konkretnej umowy sprzedaży oraz zwrotu konkretnego towaru oświadczenie o odstąpieniu winien skierować do Sprzedawcy, z którym zawarł Transakcję.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ADRESAT:

ECOLEXIM Sp. z o.o.
ul. Pawia 6 lok. 97
05-500, Piaseczno

e-mail: kontakt@ecozoom.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu …..........

Data zawarcia umowy (data rejestracji w Serwisie): …..................................................…..................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …..................................................................................................

Adres konsumenta(-ów): …..................................................................................................................


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):…..................................
Miejscowość i data: …...........................

*niepotrzebne skreślić

W celu poprawienia jakości usług używamy cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Możesz zmienić te ustawienia. Więcej o Polityce Prywatności
x